Thời gian khấu hao tài sản cố định theo thông tư 200

      78
*

Thông tứ 200-2014 - điều 38. Tài khoản 214 - hao mòn gia sản cố định

*

 

THÔNG TƯ 200-2014 - ĐIỀU 38. TÀI KHOẢN 214 - HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

1. Cách thức kế toán

a) thông tin tài khoản này dùng để làm phản ánh tình trạng tăng, tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá trị hao mòn và giá trị hao mòn luỹ kế của các loại TSCĐ và bất tỉnh sản chi tiêu (BĐSĐT) trong quy trình sử dụng vày trích khấu hao TSCĐ, BĐSĐT và phần nhiều khoản tăng, bớt hao mòn khác của TSCĐ, BĐSĐT.

Bạn đang xem: Thời gian khấu hao tài sản cố định theo thông tư 200

b) Về nguyên tắc, rất nhiều TSCĐ, BĐSĐT dùng khiến cho thuê của bạn có liên quan đến sản xuất, sale (gồm cả tài sản chưa dùng, không nên dùng, hóng thanh lý) đều phải trích khấu hao theo hình thức hiện hành. Khấu hao TSCĐ dùng trong sản xuất, kinh doanh và khấu hao BĐSĐT hạch toán vào ngân sách chi tiêu sản xuất, kinh doanh trong kỳ; khấu hao TSCĐ chưa dùng, không yêu cầu dùng, chờ thanh lý hạch toán vào giá thành khác. Những trường hợp đặc biệt quan trọng không yêu cầu trích khấu hao (như TSCĐ dự trữ, TSCĐ dùng bình thường cho thôn hội...), công ty phải triển khai theo cách thức của pháp luật hiện hành. Đối cùng với TSCĐ cần sử dụng cho hoạt động sự nghiệp, dự án công trình hoặc dùng vào mục tiêu phúc lợi thì chưa phải trích khấu hao tính vào túi tiền sản xuất, marketing mà chỉ tính hao mòn TSCĐ cùng hạch toán giảm nguồn có mặt TSCĐ đó.

c) địa thế căn cứ vào vẻ ngoài của quy định và yêu thương cầu thống trị của công ty lớn để lựa lựa chọn một trong các phương pháp tính, trích khấu hao theo nguyên tắc của pháp luật cân xứng cho từng TSCĐ, BĐSĐT nhằm kích say đắm sự cách tân và phát triển sản xuất, ghê doanh, bảo vệ việc tịch thu vốn nhanh, tương đối đầy đủ và tương xứng với khả năng trang trải ngân sách chi tiêu của doanh nghiệp.

Phương pháp khấu hao được vận dụng cho từng TSCĐ, BĐSĐT phải được thực hiện nhất quán và rất có thể được thay đổi khi có sự biến đổi đáng kể phương thức thu hồi tác dụng kinh tế của TSCĐ và BĐSĐT.

d) thời gian khấu hao và phương thức khấu hao TSCĐ phải được xem xét lại tối thiểu là vào thời gian cuối mỗi năm tài chính. Nếu thời hạn sử dụng bổ ích ước tính của tài sản khác hoàn toàn lớn so với những ước tính trước kia thì thời hạn khấu hao phải được thay đổi tương ứng. Cách thức khấu hao TSCĐ được biến đổi khi bao gồm sự thay đổi đáng kể phương pháp ước tính thu hồi công dụng kinh tế của TSCĐ. Trường phù hợp này, đề xuất điều chỉnh ngân sách khấu hao mang lại năm hiện hành và các năm tiếp theo, và được thuyết minh trong báo cáo tài chính.

đ) Đối với những TSCĐ vẫn khấu hao không còn (đã tịch thu đủ vốn), nhưng vẫn tồn tại sử dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh thì không được liên tiếp trích khấu hao. Những TSCĐ chưa tính đủ khấu hao (chưa thu hồi đủ vốn) nhưng đã hỏng hỏng, phải thanh lý, thì phải xác định nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xử lý bồi thường và phần giá bán trị sót lại của TSCĐ không thu hồi, không được bồi thường cần được bù đắp bằng số thu bởi vì thanh lý của bao gồm TSCĐ đó, số tiền đền bù do chỉ huy doanh nghiệp quyết định. Giả dụ số thu thanh lý cùng số thu bồi thường không đầy đủ bù đắp phần giá bán trị còn lại của TSCĐ chưa thu hồi, hoặc giá trị TSCĐ bị mất thì chênh lệch sót lại được xem như là lỗ về thanh lý TSCĐ với kế toán vào giá cả khác. Riêng công ty lớn Nhà nước được xử lý theo chính sách tài thiết yếu hiện hành của nhà nước.

e) Đối cùng với TSCĐ vô hình, bắt buộc tuỳ thời gian phát huy tác dụng để trích khấu hao tính từ lúc TSCĐ được đi vào sử dụng (theo hợp đồng, khẳng định hoặc theo ra quyết định của cấp có thẩm quyền). Riêng so với TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất thì chỉ trích khấu hao đối với quyền thực hiện đất khẳng định được thời hạn sử dụng. Giả dụ không khẳng định được thời gian sử dụng thì ko trích khấu hao.

g) Đối với TSCĐ thuê tài chính, trong quá trình sử dụng bên đi thuê nên trích khấu hao trong thời hạn thuê theo vừa lòng đồng tính vào ngân sách sản xuất, gớm doanh, đảm bảo thu hồi đủ vốn.

h) Đối cùng với BĐSĐT đến thuê hoạt động phải trích khấu hao cùng ghi dìm vào ngân sách chi tiêu sản xuất, kinh doanh trong kỳ. Doanh nghiệp hoàn toàn có thể dựa vào các BĐS công ty sở hữu thực hiện (TSCĐ) cùng các loại để ước tính thời hạn trích khấu hao cùng xác định phương pháp khấu hao BĐSĐT. Trường thích hợp BĐSĐT sở hữu chờ tăng giá, công ty lớn không trích khấu hao mà xác định tổn thất do giảm ngay trị.

2. Kết cấu và văn bản phản ánh của thông tin tài khoản 214 - Hao mòn TSCĐ

Bên Nợ: Giá trị hao mòn TSCĐ, BĐS đầu tư chi tiêu giảm do TSCĐ, BĐSĐT thanh lý, nhượng bán, điều động cho bạn khác, góp vốn đầu tư vào đơn vị khác.

Bên Có: Giá trị hao mòn TSCĐ, BĐSĐT tăng bởi trích khấu hao TSCĐ, BĐS đầu tư.

Số dư bên Có: Giá trị hao mòn luỹ kế của TSCĐ, BĐS đầu tư hiện bao gồm ở doanh nghiệp.

Tài khoản 214 - Hao mòn TSCĐ, có 4 thông tin tài khoản cấp 2:

- thông tin tài khoản 2141 - Hao mòn TSCĐ hữu hình: bội phản ánh giá trị hao mòn của TSCĐ hữu hình trong quá trình sử dụng bởi vì trích khấu hao TSCĐ và hầu hết khoản tăng, bớt hao mòn không giống của TSCĐ hữu hình.

- thông tin tài khoản 2142 - Hao mòn TSCĐ mướn tài chính: bội nghịch ánh quý giá hao mòn của TSCĐ thuê tài chủ yếu trong quá trình sử dụng bởi vì trích khấu hao TSCĐ mướn tài chính và số đông khoản tăng, sút hao mòn khác của TSCĐ thuê tài chính.

Xem thêm: Ultra Video Splitter Portable Phần Mềm Ultra Video Splitter 6

- thông tin tài khoản 2143 - Hao mòn TSCĐ vô hình: bội nghịch ánh giá trị hao mòn của TSCĐ vô hình trong quá trình sử dụng bởi vì trích khấu hao TSCĐ vô hình dung và số đông khoản làm cho tăng, giảm hao mòn khác của TSCĐ vô hình.

- Tài khoản 2147 - Hao mòn BĐSĐT: thông tin tài khoản này phản bội ánh giá trị hao mòn BĐSĐT dùng để cho thuê buổi giao lưu của doanh nghiệp.

3. Phương pháp kế toán một số trong những giao dịch kinh tế chủ yếu

a) Định kỳ tính, trích khấu hao TSCĐ vào giá cả sản xuất, ghê doanh, túi tiền khác, ghi:

Nợ những TK 623, 627, 641, 642, 811

Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ (TK cấp 2 phù hợp).

b) TSCĐ đã sử dụng, dìm được vị điều chuyển trong nội bộ doanh nghiệp giữa những đơn vị không tồn tại tư bí quyết pháp nhân hạch toán phụ thuộc, ghi:

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình (nguyên giá)

Có những TK 336, 411 (giá trị còn lại)

Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ (2141) (giá trị hao mòn).

c) Định kỳ tính, trích khấu hao BĐSĐT đang cho mướn hoạt động, ghi:

Nợ TK 632 - giá bán vốn hàng chào bán (chi tiết giá thành kinh doanh BĐS đầu tư)

Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ (2147).

d) ngôi trường hợp sút TSCĐ, BĐS đầu tư chi tiêu thì đôi khi với câu hỏi ghi giảm nguyên giá bán TSCĐ cần ghi giảm giá trị đang hao mòn của TSCĐ, BĐSĐT (xem lý giải hạch toán các TK 211, 213, 217).

đ) Đối cùng với TSCĐ dùng cho chuyển động sự nghiệp, dự án, lúc tính hao mòn vào thời điểm cuối năm tài chính, ghi:

Nợ TK 466 - Nguồn gớm phí đã tạo ra TSCĐ

Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ.

e) Đối cùng với TSCĐ dùng cho chuyển động văn hoá, phúc lợi, khi tính hao mòn vào thời điểm cuối năm tài chính, ghi:

Nợ TK 3533 - Quỹ phúc lợi đã tạo ra TSCĐ

Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ.

g) Trường phù hợp vào thời điểm cuối năm tài chủ yếu doanh nghiệp để mắt tới lại thời hạn trích khấu hao và phương thức khấu hao TSCĐ, nếu có sự thay đổi mức khấu hao rất cần phải điều chỉnh số khấu hao ghi bên trên sổ kế toán như sau:

- nếu như do đổi khác phương pháp khấu hao và thời gian trích khấu hao TSCĐ, cơ mà mức khấu hao TSCĐ tạo thêm so cùng với số sẽ trích trong năm, số chênh lệch khấu hao tăng, ghi:

Nợ những TK 623, 627, 641, 642 (số chênh lệch khấu hao tăng)

Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ (TK cấp 2 phù hợp).

- trường hợp do biến hóa phương pháp khấu hao và thời gian trích khấu hao TSCĐ, mà mức khấu hao TSCĐ sút so với số đang trích vào năm, số chênh lệch khấu hao giảm, ghi:

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (TK cấp 2 phù hợp)

Có những TK 623, 627, 641, 642 (số chênh lệch khấu hao giảm).

h) Kế toán giá trị TSCĐ hữu hình được review lại khi xác minh giá trị doanh nghiệp: địa thế căn cứ vào hồ nước sơ khẳng định lại quý hiếm doanh nghiệp, doanh nghiệp kiểm soát và điều chỉnh lại quý hiếm TSCĐ hữu hình theo cách thức sau: Chênh lệch đội giá trị còn sót lại của TSCĐ được ghi thừa nhận vào bên gồm TK 412 - Chênh lệch review lại tài sản; Chênh lệch giảm giá trị còn sót lại của TSCĐ được ghi dìm vào bên Nợ của TK 412 - Chênh lệch review lại gia sản và phải chi tiết khoản chênh lệch này theo từng TSCĐ. Cụ thể cho từng trường vừa lòng ghi sổ như sau:

- Trường vừa lòng TSCĐ review lại có mức giá trị cao hơn nữa giá trị ghi sổ kế toán và nguyên giá bán TSCĐ, hao mòn luỹ kế reviews tăng so với mức giá trị ghi sổ, kế toán tài chính ghi:

Nợ TK 211 - Nguyên giá chỉ TSCĐ (phần review tăng)

Có TK 412 - Chênh lệch nhận xét lại tài sản (giá trị tài sản tăng thêm)

Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ (phần đánh giá tăng).

- Trường phù hợp TSCĐ review lại có giá trị tốt hơn quý giá ghi sổ kế toán với nguyên giá TSCĐ, hao mòn luỹ kế review lại sút so với cái giá trị ghi sổ, kế toán ghi:

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (phần reviews giảm)

Nợ TK 412 - Chênh lệch reviews lại tài sản (phần giá bán trị gia tài giảm)

Có TK 211 - Nguyên giá TSCĐ (phần đánh giá giảm).

Doanh nghiệp trích khấu hao TSCĐ theo nguyên giá bán mới sau khi đã kiểm soát và điều chỉnh giá trị do đánh giá lại. Thời điểm trích khấu hao của TSCĐ được review lại khi khẳng định giá trị doanh nghiệp của người sử dụng cổ phần là thời khắc doanh nghiệp cổ phần hóa được cung cấp giấy chứng nhận đăng ký sale thành doanh nghiệp cổ phần.

i) trường hợp cổ phần hóa đơn vị hạch toán phụ thuộc của doanh nghiệp Nhà nước độc lập, Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp mẹ, công ty thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty:

Khi chuyển nhượng bàn giao TSCĐ cho công ty cổ phần, căn cứ vào biên bản bàn giao tài sản, những phụ lục cụ thể về gia sản bàn giao cho công ty cổ phần và các chứng từ, sổ kế toán gồm liên quan, kế toán phản ánh áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá trị gia tài bàn giao cho công ty cổ phần, ghi: