Đáp án ioe lớp 4 vòng 1 năm học 2021

      245
Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 4 vòng một mang lại vòng 35, giúp những em học viên lớp 4 củng nỗ lực kỹ năng, nắm được các dạng toán cũng giống như phương pháp ra đề trong bài thi IOE, nhằm chuẩn bị cho các vòng thi IOE các cấp đạt kết quả cao.

Bạn đang xem: Đáp án ioe lớp 4 vòng 1 năm học 2021

Mời những em cùng quan sát và theo dõi văn bản chi tiết dưới đây:200 câu Tiếng Anh luyện thi IOE lớp 5 cung cấp huyện200 câu Tiếng Anh luyện thi IOE lớp 3 cấp huyện

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 tự vòng một đến vòng 35

Vòng 1: Bài 1: Choose the correct answer1. What ........his name?a. is b. are c. this d. bye2. May I ...........out?a. open b. go c. come d. say3. What colour is this? – It"s.........book.a. a green b. green c. pencil d. ruler
4. I"m in ..........4 A.a. grade b. class c. classes d. grades5. They ............from France.a. is b. am c. is d. are6. Where ............you from? –I"m from Laos.a. is b. are c. am d. do7. ..........is Tom from ? – England.a. What b. When c. Where d. How8. Is ...........school big?a. you b. your c. yous d. yours9. Tom is my ..........., too.a. he b. she c. friover d. be10. Your book ..............small.a. it b. is c. it"s d. areBài 2: Fill in the blank1. Good mo _ _ ing, Peter.2. I like orange jui _ e.3. This _ _ a ruler.4. Where is Minc from ? - _ _ is from Paris.5._ esk6 .f _ ower7. _ m8. b _ _ k9. This is my r _ om.10. bỏ ra _ kenBài 3: Matching1. Notebook 2. book 3. question 4. kite 5. pen
6. sofa 7. teacher 8. window 9. house 10. orangea. gia sư b. hành lang cửa số c. con diều d. cuốn sách e. cây bútf. căn nhà g. quyển tập h. trái cam i. ghế đệm j. câu hỏi1..........2...........3..........4..........5...........6..........7.........8.........9........10..........

Vòng 2:

Bài 1: Matching1. friover 2. violin 3. butterfly 4. plane 5. cow6. fish 7. mother 8. ice cream 9. family 10. stara. ngôi sao 5 cánh b. các bạn c. lũ vi ô lông d. trườn mẫu e. mẹf. cá g. kem h. gia đình i. bướm j. máy bay1..........2...........3..........4..........5...........6..........7.........8.........9........10..........Bài 2: Reoder the words khổng lồ make sentences1. How old is she?________________________________________________________________2. is name His Long.________________________________________________________________3. Miss is my teacher. Lien________________________________________________________________
4. This an is apple________________________________________________________________5. many There are rooms in the house.________________________________________________________________6. is your old sister ? How________________________________________________________________7. How you now ? are________________________________________________________________8. teacher mother a My is________________________________________________________________9. My Nga. name is________________________________________________________________10. Nice to lớn you, meet Tommy.________________________________________________________________Bài 3: Fill in the blank1. I"m seven years o _ _ .2. H _ _ name is Mary.3. Your scho_ _ is big.4. St _ _ d up, please.5. This _ _ my teacher.6. How _ _ e you ?7. I"m fine, th _ _ _ you.8. I"m se _ en years old.9. Where are you f _ _ _ ?10. What s _ bject do you like?

Vòng 3:

Bài 1: Choose the correct answer1.This gift is ......you.a. on b. in c. for d. at2. A: Tony, Where are you ..........? B: I"m from America.a. at b. from c. on d. to3. ..........birthday lớn you!a. Nice b. Fine c. Happy d. Happily4. Are theu students ? Yes, .................a. they are b. they do c. are they d. are theirBài 2: Matching1. write 2. Teddy bear 3. lion 4. chicken 5. house6. girl 7. drink 8. yo-yo 9. lamp 10. ice cream
a. phụ nữ b. uống c. sư tử d. bóng đèn để bàn e. gàf. gấu g. bé lăn uống h. kem i. viết j. ngôi nhà1..........2..........3..........4..........5..........6............7...........8........9.........10..........

Xem thêm: Download Usb Disk Security Full Crack 6, Download Usb Disk Security 6

Bài 3: Fill in the blank1. numb_ r2. mornin _3. augu _ t4. Vie _ nam5. M _ rch6. This is my sch _ _ l library.7. Mary is hap _ y because today is her bithday.8. Good bye. See you tomorr _ w.9. Her _ s my bedroom.10. cak _

Vòng 4:

Bài 1: Choose the correct answer1. There ...........two boys in my class.a. is b. many c. are d. isn"t2. My brother is ............ worker.a. an b. an"s c. a d. a"s3. What .........is it ? It"s Trắng.a. colours b. colour c. colour"s d. colourn"t4. I ..........watching TV.a. is b. are c. am d. aren"t5. This..........my frikết thúc, Nga.a. am b. is c. are d. name6. Let"s ...........hello lớn the teacher.a. go b. say c. know d. to7. How...........desks are there in your classroom?a. any b. many"s c. any"s d. many8. August is the eighth ............the year.a. by b. on c. of d. from9. Give sầu..........a pen, please.a. my b. me c. my"s d. I10. Look at the ........., please.a. say b. tell c. board d. board"sBài 2: Fill in the blank1. How old _ _ your sister? She is eleven years old.2._ _ _ are you ? I"m eleven years old.3. Thank you very much, Lan Anh.You _ _ _ welcome.4. My school is _ _ _ big. It"s small.Bài 3: Matching1. dance 2. pencil box 3. drink 4. kite 5. candle
6. soft drink 7. greet 8. sit 9. butterfly 10. eata. chào b. đồ uống gồm ga c. hộp cây viết chì d. nước uống e. ănf. nhảy g. ngồi h. bé diề u i. nến j. bướm1..........2.........3..........4..........5.........6..........7..........8..........9.........10.........

Vòng 5:

Bài 1: Matching1. bedroom 2. garden 3. kitchen 4. bus 5. desk6. lion 7. greet 8. smile 9. listen 10. ducka. nghe b. chào c. phòng để ngủ d. nhà bếp e. xe cộ buýtf. sư tử g. vườn h. bộ bàn i. mỉm cười j. nhỏ vịt1..........2.........3..........4..........5.........6..........7..........8..........9.........10..........Bài 2: Reoder the words to make sentences1. you ? are How old________________________________________________________________2. cat. like My brother doesn"t________________________________________________________________3. is Limãng cầu. name My________________________________________________________________4. is job ? What her________________________________________________________________5. book read the Let"s________________________________________________________________6. Coppy words. down the________________________________________________________________7. am hungry I now.________________________________________________________________8. What"s name ? your________________________________________________________________9. kite for That is you________________________________________________________________10. Her Mary. is name________________________________________________________________Bài 3: Leave sầu me out1. aunswer 2. pqink 3. numbwer 4. remembper 5. tosy6. stutdent 7. candey 8. reaqd 9. broewn 10. caikeTải tệp tin Doc hoặc PDF nhằm xem thêm nội dung cụ thể Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 4