Tại sao xung thần kinh được dẫn truyền trong một cung phản xạ chỉ theo một chiều

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Tại sao xung thần kinh được dẫn truyền vào một cung bức xạ chỉ theo một chiều?

A.

You watching: Tại sao xung thần kinh được dẫn truyền trong một cung phản xạ chỉ theo một chiều

Vì các nơron vào cung phản xạ tương tác cùng nhau qua xináp, cơ mà xináp chỉ mang lại xung thần gớm theo một chiều

B. Vì các nơron vào cung sự phản xạ contact cùng nhau không qua xináp cần hướng dẫn truyền chỉ theo một chiều

C. Vì áp lực nặng nề vào cung phản xạ lớn nên hướng dẫn truyền theo một chiều

D.Vì áp lực nặng nề vào cung bức xạ nhỏ yêu cầu hướng dẫn truyền theo một chiều*

Trong một cung phản xạ xung thần tởm chỉ được dẫn truyền theo một chiều vì: các nơron vào cung bức xạ liên hệ với nhau qua xináp, mà lại xináp chỉ đến xung thần tởm đi theo một chiều


Xung thần gớm được dẫn truyền trong một cung sự phản xạ chỉ theo một chiều bởi vì màng sau xináp không tồn tại chết trung gian chất hóa học để trở về màng trước và sinh sống màng trước không tồn tại thú thể mừng đón chất trung gian hóa học.


Vì sao trong một cung bức xạ, xung thần gớm hướng dẫn truyền theo một chiều trường đoản cú cơ sở thú cảm mang đến ban ngành đáp ứng?

A. Vì sự chuyển nhượng bàn giao xung thần kinh qua xinap dựa vào chất trung gian hoá học tập chỉ theo một chiều

B. Vì các thú thể nghỉ ngơi màng sau xináp chỉ tiếp nhận hóa học trung gian hoá học tập theo một chiều

C. Vì khe xináp ngăn cản sự truyền tin ngược chiều

D. Vì hóa học trung gian hoá học chỉ bị phân giải sau lúc tới màng sau


Đáp án A

+ Trong một cung sự phản xạ dẫn truyền xung thần khiếp chỉ đi theo một chiều vày các nơron vào cung bức xạ liên hệ cùng nhau qua xináp cơ mà xináp chỉ đến xung thần gớm theo một chiều.

+ Mặt khác, tại xinap màng sau không tồn tại hóa học trung gian hoá học nhằm đi về phía màng trước và màng trước cũng không có những trúc thể để chào đón hóa học trung gian hoá học.


Vì sao vào một cung bức xạ, xung thần ghê hướng dẫn truyền theo một chiều từ phòng ban trúc cảm mang đến ban ngành đáp ứng?

A. Vì sự chuyển nhượng bàn giao xung thần khiếp qua xinap dựa vào hóa học trung gian hoá học tập chỉ theo một chiều.

B. Vì các thú thể làm việc màng sau xináp chỉ đón nhận hóa học trung gian hoá học tập theo một chiều.

C. Vì khe xináp ngnạp năng lượng cản sự truyền tin ngược chiều.

D. Vì chất trung gian hoá học chỉ bị phân giải sau khi tới màng sau.


Đáp án A

+ Trong một cung bức xạ dẫn truyền xung thần kinh chỉ theo một chiều bởi các nơron trong cung phản xạ liên hệ cùng nhau qua xináp nhưng xináp chỉ cho xung thần khiếp đi theo một chiều.

+ Mặt khác, tại xinap màng sau không có chất trung gian hoá học tập nhằm trở về phía màng trước và màng trước cũng không có các trúc thể để tiếp nhận chất trung gian hoá học.

See more: Hướng Dẫn Tải Game Offline Báo Động Đỏ 2 Về Máy Tính, Tải Game Offline Báo Động Đỏ 2 Về Máy Tính


Vì sao trong một cung phản xạ, xung thần gớm chỉ dẫn truyền theo một chiều trường đoản cú cơ quan trúc cảm mang lại cơ quan đáp ứng?

A. Vì sự bàn giao xung thần gớm qua xinap dựa vào chất trung gian hoá học chỉ theo một chiều

B. Vì các thụ thể sinh hoạt màng sau xináp chỉ đón nhận hóa học trung gian hoá học tập theo một chiều

C. Vì khe xináp ngăn cản sự truyền tin ngược chiều

D. Vì hóa học trung gian hoá học chỉ bị phân giải sau lúc đến màng sau


Đáp án A

+ Trong một cung phản xạ dẫn truyền xung thần khiếp chỉ theo một chiều bởi những nơron vào cung sự phản xạ liên hệ với nhau qua xináp nhưng mà xináp chỉ đến xung thần ghê đi theo một chiều.

+ Mặt khác, trên xinap màng sau không có chất trung gian hoá học tập để đi về phía màng trước với màng trước cũng không có các thú thể để đón nhận hóa học trung gian hoá học tập.


Vì sao vào một cung sự phản xạ, xung thần kinh chỉ truyền theo một chiều từ bỏ cơ quan thụ cảm mang đến phòng ban đáp ứng?

A. Vì các thú thể nghỉ ngơi màng sau xináp chỉ đón nhận những hóa học trung gian hoá học theo một chiều.

B.Vì khe xináp ngăn cản sự truyền tin ngược hướng.

C. Vì chất trung gian hoá học bị phân giải sau lúc đến màng sau.

D.Vì sự bàn giao xung thần kinh qua xináp nhờ chất trung gian hoá học chỉ theo một chiều.


Đáp án A

Xung thần khiếp được dẫn truyền vào một cung phản xạ chỉ theo một chiều vị màng sau xináp không có chết trung gian chất hóa học để trở về màng trước với sinh sống màng trước không có thú thể chào đón chất trung gian hóa học


Trong một cung bức xạ, xung thần gớm chỉ truyền theo một chiều trường đoản cú phòng ban thụ cảm mang lại cơ quan đáp ứng nhu cầu vì?

A. sự chuyển nhượng bàn giao xung thần kinh qua xináp nhờ vào chất trung gian chất hóa học chỉ theo một chiều

B. những thú thể ở màng sau xináp chỉ đón nhận các hóa học trung gian chất hóa học theo một chiều

C. khe xináp ngăn cản sự truyền tin ngược chiều

D. chất trung gian hóa học bị phân giải sau khi tới màng sau xináp


Trong một cung sự phản xạ, xung thần ghê chỉ truyền theo một chiều tự phòng ban trúc cảm đến phòng ban thỏa mãn nhu cầu vì

A.sự chuyển giao xung thần khiếp qua xináp nhờ vào chất trung gian hóa học chỉ theo một chiều

B.những trúc thể ngơi nghỉ màng sau xináp chỉ mừng đón những chất trung gian chất hóa học theo một chiều

C.khe xináp ngnạp năng lượng cản sự truyền tin ngược chiều

D.hóa học trung gian hóa học bị phân giải sau lúc tới màng sau xináp


Sự bàn giao xung thần khiếp qua xináp nhờ vào chất trung gian hóa học chỉ theo một chiều.

See more: Download Lumion 8 Full Key + Hướng Dẫn Cài Đặt Lumion 8 Full Crack

Không bao gồm sự chuyển giao trở lại vị màng sau xinap không tồn tại các bóng xinap với màng trước xinap không tồn tại những thú thể đến hóa học trung gian đã tích hợp.

Đáp án bắt buộc chọn là:A


Vì sao vào một cung phản xạ, xung thần kinh chỉ truyền theo một chiều tự cơ quan thụ cảm mang đến cơ sở đáp ứng.