Share key bản quyền photoshop cs6 chính hãng 2019

      84

Chia sẻ Key Photoshop CS6 bản quyền new nhất.Hôm ni ecole.vnxin chia sẻ trọn bộkey photoshop cs6miễn phí bảo vệ kích hoạt thành công 100% các thành phầm của Adobe.


*

CS6 thiết kế Standard

Photoshop CS6Illustrator CS6InDesign CS6Acrobat X ProBridge CS6Media Encoder CS6

?Key:Windows: 1408-1551-7746-1230-1606-3819Mac: 1408-0923-5852-7233-9858-6163CS6

Design và Web PremiumPhotoshop CS6 Extended

Illustrator CS6InDesign CS6Dreamweaver CS6Flash Professional CS6Acrobat X ProBridge CS6Media Encoder CS6Fireworks CS6

?Key: Windows: 1543-1629-9495-4496-3504-3227Mac: 1543-0044-1398-4731-9571-1123

CS6 Production PremiumAdobe Premiere Pro CS6

After Effects CS6Photoshop CS6 ExtendedAdobe Audition CS6SpeedGrade CS6 Bridge CS6Prelude CS6Illustrator CS6Encore CS6Flash Professional CS6Media Encoder CS6

?Key: Windows: 1328-1510-8572-2936-9669-5797Mac: 1328-0128-1741-7178-5800-0268

CS6 Master CollectionPhotoshop CS6 Extended

Illustrator CS6InDesign CS6Acrobat X ProFlash Professional CS6Flash Builder 4.6 Premium EditionDreamweaver CS6Fireworks CS6Adobe Premiere Pro CS6After Effects CS6Adobe Audition CS6SpeedGrade CS6Adobe Prelude CS6Encore CS6Bridge CS6Media Encoder CS6

?Key: Windows: 1325-1605-7197-6687-3810-3419Mac: 1325-0649-7811-4978-7504-1029

Key từng Soft

Photoshop CS6 Extended

?Key: Windows: 1330-1565-9963-8317-9679-4859Mac: 1330-0344-5078-1445-2091-4683

Illustrator CS6

?Key: Windows: 1034-1505-1959-4345-4552-3350Mac: 1034-0185-7549-7620-6592-2578

Dreamweaver CS6

?Key: Windows: 1192-1619-8075-7381-8072-8056Mac: 1192-0974-3639-4481-2956-0229

Premiere Pro CS6

?Key: Windows: 1132-1574-8953-2784-0165-6423Mac: 1132-0505-5936-6423-2707-5968

After Effects CS6

?Key: Windows: 1023-1201-4558-7208-9934-9544Mac: 1023-0901-7911-1484-4606-6095

Flash Professional CS6

?Key: Windows: 1302-1407-5245-0198-8200-7078Mac: 1302-0632-8658-9969-0739-6932

InCopy CS6

?Key: Windows: 1036-1194-6851-3218-6165-4394Mac: 1036-0956-7799-8529-2916-9365

Acrobat XI

?Key: Windows: 1118-1221-3039-1733-7589-8487Mac: 1118-0664-3482-7425-7356-1691

Chú ý:Trong quy trình sử dụng các key trên sẽ phải đăng nhập vào tài khoản Adobe. Nếu như bạn logout thì chỉ áp dụng được trong thời hạn 15 ngày.