Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định theo thông tư 200

      47
*

Đăng ký kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Mẫu Biên phiên bản thanh lý TSCĐ theo Thông tư 200 - Mẫu02-TSCĐ và mẫu biên bản thanh lý TSCĐ theo Thông bốn 133 mới nhất. Biên bản thanh lý Tài sản cố định mục đích là chứng thực việc thanh lý TSCĐ và làm căn cứ để ghi sút TSCĐ trên sổ kế toán.

Bạn đang xem: Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định theo thông tư 200

TSCĐ thanh lý là mọi TSCĐ hư hỏng không thể liên tục sử dụng được, đa số TSCĐ lạc hậu về chuyên môn hoặc không phù hợp với yêu ước sản xuất, tởm doanh. Khi có TSCĐ thanh lý, doanh nghiệp đề xuất ra đưa ra quyết định thanh lý, thành lập Hội đồng thanh lý TSCĐ. Hội đồng thanh lý TSCĐ có trọng trách tổ chức triển khai việc thanh lý TSCĐ theo như đúng trình tự, thủ tục quy định vào chế độ quản lý tài thiết yếu và lập “Biên bạn dạng thanh lý TSCĐ" theo mẫu quy định. Biên bạn dạng được lập thành 2 bản, 1 bản chuyển đến phòng kế toán nhằm theo dõi ghi sổ, 1 bạn dạng giao cho phần tử quản lý, áp dụng TSCĐ.

căn cứ vào Biên bản thanh lý và những chứng trường đoản cú có liên quan đến các khoản thu, đưa ra thanh lý TSCĐ,... Kế toán ghi sổ như trường hòa hợp nhượng buôn bán TSCĐ.

(Theo điểm 3.2 khoản 3 điều 35 Thông bốn 200/2014/TT-BTC)

1. Chủng loại Biên bạn dạng thanh lý TSCĐ theo Thông bốn 133:

Đơn vị: Kế toán Thiên Ưng

Bộ phận: ………………

BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ

Ngày….. Tháng….. Năm…..

Số:…….….…..

Nợ:….….….

Có:….….….

Xem thêm: Download File Ghost Win 7 32/64 Bit Nhẹ Link Google Drive R By Tiencpt

Căn cứ ra quyết định số: ….….….…. Ngày…. Tháng…. Năm…. Của….….….….….

….….….….….….………………….….….…. Về việc thanh lý gia sản cố định.

I. Ban thanh lý TSCĐ gồm:

Ông/Bà: ………………….… Chức vụ…………..… Đại diện………. Trưởng ban

Ông/Bà: ………………….… Chức vụ…………..… Đại diện………. Ủy viên

Ông/Bà: …………………..… Chức vụ…………..… Đại diện………. Ủy viên

II. Tiến hành thanh lý TSCĐ:

- Tên, cam kết mã hiệu, qui cách (cấp hạng) TSCĐ......................................................

- Số hiệu TSCĐ ...........................................................................................

- Nước phân phối (xây dựng).......................................................................

- Năm sản xuất..........................................................................................

- Năm đưa vào sử dụng…………………….. Số thẻ TSCĐ................................

- Nguyên giá bán TSCĐ...............................................................................

- quý hiếm hao mòn đã trích đến thời gian thanh lý..................................

- giá trị còn lại của TSCĐ........................................................

III. Tóm lại của Ban thanh lý TSCĐ:

................................................................................................

...................................................................................................

Ngày….. Tháng…… năm……Trưởng Ban thanh lý(Ký, chúng ta tên)

IV. Hiệu quả thanh lý TSCĐ:

- túi tiền thanh lý TSCĐ: …………………………… (viết bằng chữ)..........................

- giá trị thu hồi: ………………………………….….. (viết bằng chữ)..........................

- Đã ghi bớt sổ TSCĐ ngày…… tháng…… năm……

Giám đốc(Ký, chúng ta tên, đóng góp dấu)

Ngày…… tháng…… năm……Kế toán trưởng(Ký, họ tên)

Tải mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ theo Thông tứ 133:

TẢI VỀ

2. Chủng loại Biên phiên bản thanh lý TSCĐ theo Thông tứ 200:

BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐNgày .....tháng...... Năm ......

Số: ............. Nợ: ............. Có: .............Căn cứ ra quyết định số :........ngày ......tháng ......năm...... Của ...........................................................................................Về vấn đề thanh lý gia tài cố định.I. Ban thanh lý TSCĐ gồm:Ông/Bà: ............................Chức vụ..................Đại diện ..........................Trưởng banÔng/Bà:.............................Chức vụ..................Đại diện ...........................Uỷ viênÔng/Bà: ............................Chức vụ..................Đại diện .........................Uỷ viênII. Triển khai thanh lý TSCĐ:- Tên, cam kết mã hiệu, qui cách (cấp hạng) TSCĐ ...............................................- Số hiệu TSCĐ .............................................................................................- Nước tiếp tế (xây dựng)..................................................................- Năm tiếp tế .........................................................................................- Năm đi vào sử dụng ....................................Số thẻ TSCĐ .............................- Nguyên giá bán TSCĐ ................................................................................- giá trị hao mòn sẽ trích đến thời khắc thanh lý.............................................- giá trị sót lại của TSCĐ...........................................................III. Kết luận của Ban thanh lý TSCĐ:........................................................................................................................................................................................................................

Ngày .........tháng .........năm ......
Trưởng Ban thanh lý
(Ký, bọn họ tên)

IV. Hiệu quả thanh lý TSCĐ:- ngân sách chi tiêu thanh lý TSCĐ :...............................(viết bởi chữ) ......................- giá trị thu hồi :..............................................(viết bởi chữ) ........................- Đã ghi sút sổ TSCĐ ngày ...........tháng ..........năm ..........

Ngày .........tháng .........năm ......
Giám đốcKế toán trưởng
(Ký, chúng ta tên, đóng dấu) (Ký, chúng ta tên)