Không di chuyển được layer trong photoshop

      203

Move Tool là một công cụ được sử dụng nhiều nhất trong Photoshop, là công cụ dịch chuyển vô cùng mạnh vẽ, có khả năng dịch chuyển cả vũ trụ