Điểm chuẩn đại học thương mại năm 2016

      106
STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 52220201 Ngôn ngữ Anh D01 28.25
2 52310106 Kinch tế quốc tế A00; A01; D01 ---
3 52340120 Kinh doanh quốc tế A00; A01 ---
4 52340120 Kinh doanh quốc tế D01 21.25
5 52340201 Tài bao gồm – Ngân hàng A01 ---
6 52340201 Tài bao gồm – Ngân hàng D01 21
7 52340201 Tài chủ yếu – Ngân hàng A00 23.5
8 52380107 Luật tởm tế A00; A01 ---
9 52380107 Luật ghê tế D01 21
10 52340115T Marketing (Quản trị thương thơm hiệu) A01 ---
11 52340115T Marketing (Quản trị thương hiệu) D01 21.5
12 52340115T Marketing (Quản trị thương thơm hiệu) A00 22.25
13 52340115C Marketing (Marketing thương mại) A01 ---
14 52340115C Marketing (Marketing thương mại) D01 22
15 52340115C Marketing (Marketing thương thơm mại) A00 23
16 52340103 Quản trị hình thức dịch vụ du ngoạn cùng lữ hành A00; A01 ---
17 52340103 Quản trị hình thức dịch vụ du lịch và lữ hành D01 20.75
18 52340107 Quản trị khách sạn A00; A01 ---
19 52340107 Quản trị khách hàng sạn D01 21
20 52340101QT Quản trị marketing (Tiếng Trung thương mại) A00; A01; D04 ---
21 52340101Q Quản trị sale (Tiếng Pháp thương thơm mại) A01 ---
22 52340101Q Quản trị marketing (Tiếng Pháp tmùi hương mại) D03 21
23 52340101Q Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp tmùi hương mại) A00 21.25
24 52340101A Quản trị gớm doanh A01 ---
25 52340101A Quản trị tởm doanh D01 21.25
26 52340101A Quản trị kinh doanh A00 22.75
27 52340405 Hệ thống thông báo quản lý D01 ---
28 52340405 Hệ thống biết tin quản lý A01 trăng tròn.5
29 52340405 Hệ thống công bố quản lí lý A00 21.75
30 52340199 Thương mại năng lượng điện tử* D01 ---
31 52340199 Tmùi hương mại điện tử* A01 21.25
32 52340199 Thương mại năng lượng điện tử* A00 23
33 52340404 Quản trị nhân lực D01 ---
34 52340404 Quản trị nhân lực A01 20.75
35 52340404 Quản trị nhân lực A00 22.5
36 52340301 Kế toán D01 ---
37 52340301 Kế toán A01 21.5
38 52340301 Kế toán A00 23.5
39 52310101 Kinh tế D01 ---
40 52310101 Kinch tế A01 21.5
41 52310101 Kinch tế A00 23

*

TMA - Trường ĐH tmùi hương mại

Website chính: tmu.edu.vn/