Đề thi tiếng anh lớp 5 cuối học kì 1 có file nghe và đáp án chi tiết

      115

Bạn vẫn xem bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem và mua ngay bạn dạng đầy đủ của tư liệu tại phía trên (776.7 KB, 5 trang )


Đề thi tiếng Anh lớp 5

học kì 1 năm 2020 - 2021 - Đề 4

Bản quyền nằm trong về upload.123doc.net nghiêm cấm đa số hành vi xào luộc vì mục tiêu thươngmại

Exercise 1: Listen and choose the correct answer

1. What did Tom see at the zoo?

A. B. C.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh lớp 5 cuối học kì 1 có file nghe và đáp án chi tiết

2. What did Phong see in the forest?

A. B. C.

3. What animal does Tony lượt thích best?

A. B. C.

Xem thêm: Fl Studio 11 Producer Edition Crack Free Download Full Version

4. What Billy’s favorite animal?

A. B. C.

Exercise 2: Choose the odd one out

1. A. Chinese B. Racket C. American D. Cambodian

2. A. Travelled B. Visited C. Drove D. Tennis

3. A. Dog B. Cát C. Elephant D. Birds


Exercise 3: Choose the correct answer


(2)

A. GoingB. GoC. GoesD. Went

2. We want to win _________. We need khổng lồ practise hard.A. Sports

B. MedalsC. GamesD. Friends

3. My mother will have a tiệc nhỏ tonight. We are helping her lớn clean the __________ use.A. Ha

B. HoC. AhD. Oh

4. ______ will Sports Day’s sự kiện be held? - It’ll be held in the sports area near ourschool

A. WhereB. WhenC. WhatD. Which

5. I want ______ with my foreign friend Tony
A. Khổng lồ talking

B. TalkingC. TalkD. Lớn talk


(3)

B. AndC. WhyD. Because

7. My family will ________ a boat trip around Phu Quoc IslandA. Took

B. TakesC. TakenD. Take

8. The weather is so beautiful today. Let’s ________ for a picnicA. Goes

B. GoingC. GoD. Went

Exercise 4: Give the correct form of the verbs in brackets1. Look! The plane (fly) towards the airport. It (land)

_______________________________________________2. I (visit) my grandparents next Sunday


_______________________________________________3. Phái nam often (do) his homework after dinner

_______________________________________________Exercise 5: Read the ecole.vn và write T (true) or F (false)

My dream house will be by the sea. It will be a three-storey house. There will be a gardenin the front of the house & a garage next to lớn it. The front windows will look forwards thesea và the back windows will look towards the mountains. In the house there will be afire place to keep the house warm in winter & a library to lớn keep my favorite books. Ihope I will have my dream house in the future.


(4)

3. All the windows will look forwards the sea4. There will be a garden in front of the house5. There will be a library in the house

Exercise 6: Reorder these words khổng lồ have meaningful sentences1. The/ park/ friends/ on Sunday./ love/ We/ with/ our/ in/ playing/________________________________________________________2. We/ new clothes/ going to/ are/ buy/

________________________________________________________3. Your/ the moment?/ is/ doing/ mother/ What/ at

________________________________________________________4. Your/ What/ name/ teacher’s/ is/ ?

________________________________________________________5. Often/ weekends/ go/ I/ at/ swimming


________________________________________________________-The

end-Đáp án đề thi tiếng Anh lớp 5

học tập kì một năm 2020 2021

-Đề 4

Exercise 1: Listen và choose the correct answer

1. C 2. A 3. B 4. B

Exercise 2: Choose the odd one out1. B

2. D3. D

Exercise 3: Choose the correct answer

1. A 2. B 3. B 4. B

5. D 6. D 7. D 8. C


(5)

1.Look! The plane is flying towards the airport. It is going to land2.I will visit my grandparents next Sunday

3.Nam often does his homework after dinner

Exercise 5: Read the ecole.vn và write T (true) or F (false)

1. T 2. F 3. F 4. T 5. T

Exercise 6: Reorder these words lớn have meaningful sentences1. We love playing in the park with our friends on Sunday

2. We are going to buy new clothes

3. What is your mother doing at the moment?4. What is your teacher’s name?

5. I often go swimming at weekends


Tài liệu liên quan


*
ĐỀ KIỂM TRA 10 KỲ I TRƯỜNG thpt TRẦN QUÝ CÁP HỘI AN 2 448 3
*
tư liệu Thi giờ đồng hồ anh cao học pdf 6 818 15
*
Đề soát sổ định kỳ số 2 - 2013 - môn Toán 2 309 0
*
Đề kiểm tra định kỳ số 3 2013 - môn toán 1 329 0
*
Đề bình chọn định kỳ số 6 2013 - môn toán 1 322 0
*
lý giải giải đề chất vấn định kỳ số 2 - 2013 môn Toán 7 514 0
*
gợi ý giải đề chất vấn định kỳ số 3 2013 môn toán 5 395 0
*
khuyên bảo giải đề chất vấn định kỳ số 6 2013 - môn toán 3 342 0
*
Đáp án đề bình chọn định kỳ lần 2 - 2013 môn hóa Thầy Phương 1 398 0
*
Đáp án đề kiểm soát định kỳ lần 3 - 2013 môn hóa Thầy Phương 1 410 0
*


Tài liệu các bạn tìm tìm đã chuẩn bị tải về


(656.4 KB - 5 trang) - mua Đề thi giờ Anh lớp 5 học tập kì một năm 2020 - 2021 - Đề 4 (có tệp tin nghe) - Đề đánh giá học kỳ 1 lớp 5 môn Anh gồm đáp án
Tải phiên bản đầy đầy đủ ngay
×