Đề thi anh văn lớp 8 học kì 2

      116
Cập nhật chính thức Đề thi Tiếng Anh lớp 8 học tập kì 2 năm 2021 - Đề số 3 từ bỏ khối hệ thống đề thi, đề kiểm tra của trường trên cả nước. Hỗ trợ những em lớp 8 ôn luyện giải đề hiệu quả. Có tệp tin download về PDF miễn giá tiền.

Bạn đang xem: Đề thi anh văn lớp 8 học kì 2


Chuẩn bị mang lại kì thi học tập kì 2 sắp tới, công ty chúng tôi xin giới thiệu cho các em cỗ đề thi học kì 2 lớp 8 môn Tiếng Anh năm 2021 - Đề số 3 có lời giải chi tiết. Nội dung bgiết hại theo chương trình học tập vào công ty ngôi trường. Giúp chúng ta học tập sinh ôn tập với rèn luyện có tác dụng thân quen với khá nhiều dạng đề, bên cạnh đó cũng sẵn sàng tốt mang lại kì thi tới đây của bản thân mình. Mời các bạn xem thêm nội dung bài viết dưới đây.

Đề thi Tiếng Anh học kì 2 lớp 8 năm 2021 - Đề số 3

A. Phonetics

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from others.

1. A. slope B. bother

C. volcano D. pottery

2. A. separate B. shelter

C. rescue D. require

Choose the word which has the MAIN STRESS different from others.

3. A. bulletin B. computer

C. requirement D. departure

4. A. install B. message

C. fiber D. sample

B. Vocabulary và Grammar 

Choose the best answer A, B, C, or D lớn complete the following sentences.

1. The weather .................. nice yesterday.

A. is B. was

C. will be D. has been

2. It's difficult ................ your direction.

A. lớn follow B. following

C. khổng lồ following D. followed

3. Would you mind .............. in the front of the Taxi, Mark?

A. sit B. lớn sit

C. sitting D. siting

4. The boy ................. over there is my brother.

A. stand B. stood

C. standing D. being stood

5. I was cooking for dinner ...........................................

A. Then the phone rang B. then the phone was ringing

C. When the phone rang D. when the phone was ringing.

6. The leader said that ................... lớn award the prize to you.

A. He is pleasing B. he was pleasing

C. he is pleased D. he was pleased

7. At Christmas, people often ...................... their house.

A. are decorated B. were decorated

C. decorating D. decorate

8. He asked me ..................................

A. Where I lượt thích coffee or not B. Whether I liked coffee

C. What I liked coffee D. Which I liked coffee

9. What's was wrong with your printer?

A. It didn't work B. It doesn't work.

C. It hasn't work D. It won't work.

10. The Statue of Liberty was ................. lớn the USA by the French.

A. constructed B. designed

C. completed D. presented

11.

Xem thêm: Cách Tắt Bàn Phím Laptop Win 7, Win 8, Win 10 Hiệu Quả

He had his father..................... his bicycle yesterday.

A. fixed B. fixing

C. to fix D. fix

12. She asked me ............... a driving license

A. if I have sầu B. whether I have

C. if I had D. whether I have sầu had

C. Reading 

Complete the passage with the suitable words in the box


Christmas is the biggest ................(1) of the year in the most of Britain. Celebrations start on 24 December, Christmas eve sầu, ................(2) there have been several weeks of ..................(3) beforehvà. The Christmas trees, presents, food, drinks and decorations have been ...............(4). Christmas cards have already been sent to lớn friends and................(5). About a week before Christmas, people usually.............(6) up their decorations và an angel on the .................(7) of the Christmas tree. Family presents .............(8) usually put under the tree.

Your answer:


Read the following passage và answer the questions

Viet is a student and he lives in a bed-sit in a suburb of Hanoi. It’s a part of an old house. He has one room and a kitchen và nói qua a bathroom with three other people. In his room, there is a bed on the left-h& side. There is an armchair beside the bed. The desk is opposite the bed & there is a clophối on the right side of the room. Above the desk, there is a bookshelf & above the bed, there is a cloông chồng. He has a TV và a hi-fi, too. In the kitchen, there is a cooker on the right-hand side. The sink is near the cooker. There’s a small table & two chairs in the center. The kitchen is small, but it’s ok. Viet like his room very much.

1. Where does Viet live?

....................................................................................................

2. How many people giới thiệu the bathroom with Viet?

....................................................................................................

3. What is there on the right side of the room?

....................................................................................................

4. Where is the cooker?

....................................................................................................

D. Writing

Complete the second sentence so that it has the same meaning lớn the first

1. To go swimming is interesting

It's ..............................................................................................................

2. I kicked the ball into lớn the goal yesterday.

The ball ......................................................................................................

Đề thi Anh lớp 8 học kì 2 năm 2021 - Đề số 3

Đáp án đề thi học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 8 - Đề số 3

A. Phonetics 

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from others.

1. A 2. D 3. A 4. A

B. Vocabulary & Grammar 

1. B 2. A 3. C 4. C 5. C

6. D 7. D 8. A 9. A 10. D

C. Reading 

Complete the passage with the suitable words in the box

1. holiday 2. although 3. preparations 4. bought

5. relatives 6. put 7. top 8. are

Read the following passage và answer the questions.

1. He lives in a bed-sit in a suburb of Hanoi,

2. Three other people.

3. There is a clophối on the right side of the room.

4. It’s near the sink.

D. Writing 

Complete the second sentence so that it has the same meaning lớn the first

1. It’s interesting lớn go swimming.

2. The ball was kicked inkhổng lồ the goal yesterday.

File download miễn phí đề Tiếng Anh lớp 8 học tập kì 2 - Đề số 3

CLICK NGAY vào băng thông sau đây nhằm cài đặt đề thi học kì 2 tiếng anh lớp 8 (Đề số 3) năm 2021 file word, pdf trọn vẹn miễn giá thành.

Tmê man khảo đề thi học kì 2 lớp 8 khác:

Ngoài văn bản bên trên, những em coi và đọc thêm những môn học tập khác: Toán thù, Anh, Hóa, Lí, Sinc, Sử, Địa, GDCD,... được cập nhật tiếp tục tiên tiến nhất trên chuyên trang của Shop chúng tôi.