Đề cương ôn tập tiếng anh 7 học kì 2

      86
... ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKII tiếng Anh lớp 7 Lý thuyếtI. TENSES: (Thì)Stt Tenses Forms Key words+ - ? vệt hiệu1 Present tense ... Import, cartoon, folk music, contest, contestant, viewer, satellite, cable TV, teenager, … Bài tập ĐỀ 1I. Choose the best answer. (3 ms)1. Swimming can be fun but accidents can ………………….2A. ... Column B A B ANSWER36. Mai has a bad toothache.A. –30 kilos.36- 37.

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập tiếng anh 7 học kì 2

Would you like to go lớn the movies?B. –By bike. 37- 38. How vị you go to lớn school every day?C. Yes, I’d love to.38-39....
*

... MULTIPLE CHOICE 1-A 2-B 3-C 4-A 5-D 6-D 7- A 8-B9-B 10-B 11-D 12-A 13-C 14-B 15-DB. WORD FORM1- carefully2- helpful3- healthy4- height5- medical6- unpleasant 7- appointment8- moderate9- stomachache10- ... MULTIPLE CHOICE 1c 2d 3c 4a 5c 6a 7d 8c9b 10b 11a 12d 13a 14b 15aB. WORD FORM1- (AMUSEMENT)2- (ADDICTIVE)3(INVENTORS)4- (ACTING)5-(SOCIAL)6- (ROBBERY) 7- (NEIGHBORHOOD)8- (AWAKE)9- (EDUCATION)10-(CAREFULLY) ... Tooth.5. Her parents hope (visit) ………her again.6. Where would you like ( go )……… this weekend? 7. Lan (be) ……… very tired when she (catch) …… a bad cold two days ago.8.Yesterday, Hoa & her...
*

... Do?Hướng dẫn chấm bài bác chất vấn học kỳ IIMôn giờ Anh lớp 7 ĐỀ 1I.1,0 điểm - mỗi từ đúng: 0,25 điểm 1.A 2.C 3.D 4.B II. 2,0 điểm - mỗi từ đúng: 0,25 điểm 1.D 2.C 3.C 4.D 5.A 6.B 7. C 8.B III. ... He study? 4. How can we explore the oceans now? ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN: giờ Anh 7. –––––––––––––––––––I. (1 điểm) Mỗi giải pháp đúng, chấm 0,25 điểm.Câu 1 ... ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II THAM KHẢOTIẾNG ANH 7 Thời gian: 45 phút ĐỀ 1:I.Choose the word which has the underlined part pronounced differently...
*

... TRƯỜNG trung học cơ sở ……………… Lớp: …… Họ cùng tên:…………………………………………………Thứ ……. Ngày ……. Mon 03 năm 2012BÀI KIỂM TRA 45 PHÚTMôn: giờ đồng hồ Anh 7 Điểm Lời nhấn xétĐỀ BÀI(Học sinh có tác dụng bài xích trực tiếp vào đề ... Soup.19PHÒNG GD-ĐT TRƯỜNG thcs ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN: TIẾNG ANH 7 THỜI GIAN: 45 PHÚTNĂM HỌC A/- MA TRẬN (BẢNG 2 CHIỀU) :Nội dungNhận biết tiếp liền Vận dụngTổng sốTN TL TN TL TN TLI/- Phonetics ... Game. A B C D 27. The public library in the thành phố has thousand of good books A B C D28. What does the new student like ? - Oh, she is tall & beautiful A B C D29. Bố is in class 7A and he enjoys...
*

... ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK II KHỐI 10I. Make questions for the underlined parts.1. I practice speaking English lớn ... Classical music.5. We prefer pop music lớn classical music.6. She has learned English for 5 years . 7. My favorite musician is Trinh Cong Son.8. The concert is usually held at the university.9. ... A very ______ ending. (Surprise)6. I was really ______ by the ending of the story. (Surprise) 7. The characters in the story are _______ . (Fascinate)8. The child is really ______ by the characters...
*

... Does……………………………………………………………………………………………………….…NAME:CLASS: ĐỀ THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2012-2013MÔN TIẾNG ANH 7( thời gian làm bài bác 45 phút) I)Chọn từ, các từ phù hợp để hoàn hảo các câu sau(3m) 1………… is ... Văn và làm cho bài xích tập bên dưới :3mI’m Hoa. I'm a student at quang Trung school. I am in grade 7.

Xem thêm: Thai Bao Nhiều Tuần Thì Mọc Tóc, Mẹ Bầu Khỏi Lo Ho Mọc Tóc

I go khổng lồ school six days a week, from Monday khổng lồ Saturday. Classes always begin at 7 o’clock ... NGUYỄN QUỐC VIỆTĐơn vị : Trường thcs Mỹ Hòa Name : …………………… thời hạn làm bài : 45 phútClass : 7/ ………………… I, tra cứu từ không thuộc nghĩa cùng với từ còn lại (1 điểm ) 1, volleyball soccer badminton concert.2,...
... TIẾNG ANH 6Unit 9,10,11Choose the best answers:1. A hand has fingers. A foot has ___________________.A. ... KEYI. Multiple choice:1. D 6. C 11. A2. C 7. A 12. B3. B 8. D 13. A4. C 9. A 14. A5. A 10. B 15. BII. Word form:1. Bodies 6. Sweets2. Foot 7. toes3. Beautiful 8. Cooking oil4. Teeth ... A. 1.D 2. B 3. B 4.C B. 5. A6. C 7. D 8. B 9. D 10. A 11. B 12. A 13. A 14. D 15. CII.1. Six 2. Usually 3. Weekend 4. Classmate 5. Housework 6. Jogging 7. his 8. Favorite 9. My 10. GoingIII.1....
... Weekend D Nga goes sometimes khổng lồ her house friend’s at the weekendTHE END!…14ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II MÔN ANH VĂN KHỐI 6 – 2012 - 2013A.Cấu trúc:1. Thì lúc này đơn2. Thì sau này gần3. ... We go camping ?- What about ……………………………… ? - Let’s ………………………………………. 7. some, any, little, cùng với danh từ không đếm được với danh từ đếm được:a little/ little (một ít), a few/ few (một vài), some ... House for three days.1/ in – in 2/ on 3/ in 4/ lớn 5/ at 6/ for 7/ or 8/ of 9/ at – to 10/ atVI. Dạng bài xích tập viết lại câu làm thế nào cho không đổi khác nghĩa:1. Don’t waste water. You should………………………………………………………………………2....
... MÔN TIẾNG ANH 9Language FocusUnit 6: THE ENVIRONMENTI. Adjectives & Adverbs (Tính từ với Trạng Từ)a. Adjective:VỊ TRÍ CỦA TÍNH TỪ:- Tính từ bỏ đứng trước một danh trường đoản cú để vấp ngã nghĩa cho danh ... Nghĩa danh từ bỏ đứng trước nó. Mệnh đề này không tồn tại dấu phảy trước cùng sau nó. Ex: I don’t know the girl who/that you met yesterday. 2. Mệnh đề không xác định (non-defining) là mệnh đề không nên ... Cần thiết phải có để triển khai chức nănggiới hạn danh từ bỏ đứng trước nó, nghĩa là bạn dạng thân danh tự trước nó đang rõ. Chính vì thế mệnh đề này thường dùngsau danh từ riêng, tải tính trường đoản cú hoặc những tính từ...
... ………………. Chúng ta tên: Lớp: Số báo danh: ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP 9 GIỮA KÌ IIMôn: TIẾNG ANH. (Thời gian:60 phút )Giám thị1: Giám thị 2: Số pháchĐiểm của toàn bài xích thi Giám khảo ... …………………. Bọn họ tên: Lớp: Số báo danh: ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II NĂM HỌC 2012- 2013Môn: TIẾNG ANH. (Thời gian:60 phút )Giám thị1: Giám thị 2: Số pháchĐiểm của toàn bài bác thi Giám khảo ... GIỮA KÌ IIMÔN: TIẾNG ANH NĂM HỌC 2012 - 2013ĐỀ I:Câu I (1đ). Từng ý chọn đúng ghi 0,25 đ1. B 2. B 3.B 4. CCâu II: ( 2đ ). Từng ý chọn đúng ghi 0,25 đ1. D 2. C 3. B 4. D 5. A 6. B 7. A 8. C...
trường đoản cú khóa: ôn tập thi học kì 2 giờ anh lớp 7 lý thuyếtbài tập ôn thi hkii giờ đồng hồ anh lớp 6ôn ngữ pháp giờ đồng hồ anh lop 7đề cưng cửng ôn thi môn tiếng anh lớp 7đề thi hkii giờ đồng hồ anh lớp 7de cuong on thi tháng tieng anh lop 7 hoc ki 1giáo án tiếng anh lớp 7 unit 13 bai tapgiai bai tap tieng anh lop 7 trong sach bai tap lop 7 mai lan huongtài liệu phụ đạo giờ đồng hồ anh lớp 9 lý thuyếtđề cương cứng ôn tập giờ anh lớp 7 hkiiôn tập ngữ pháp giờ anh lớp 7ôn tập giờ anh lớp 7đề cưng cửng ôn tập giờ đồng hồ anh lớp 7 hkiđề cương cứng ôn tập môn giờ đồng hồ anh lớp 7đề cưng cửng ôn tập môn giờ đồng hồ anh lớp 7 hk2Báo cáo quy trình mua sắm CT CP công nghệ NPVchuyên đề năng lượng điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu giúp vật liệu biến đổi (metamaterials) dung nạp sóng điện tử làm việc vùng tần số THzBiện pháp cai quản hoạt cồn dạy hát xoan vào trường trung học các đại lý huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài xích 13: thực hành thực tế phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: thực hành thực tế phát hiện tại diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối vừa lòng giữa phòng văn hóa truyền thống và tin tức với phòng giáo dục và đào tạo và huấn luyện trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động thành lập nông thôn bắt đầu huyện thanh thủy, thức giấc phú thọPhát triển du lịch chắc chắn trên cơ sở bảo đảm môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu vớt về quy mô thống kê học tập sâu và ứng dụng trong nhấn dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện đề xuất Giuộc, tỉnh giấc Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm đọc công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 thừa nhận dạng rui roKiểm gần cạnh việc giải quyết và xử lý tố giác, tin báo về tầy và đề xuất khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học tập 11 bài xích 15: tiêu hóa ở đụng vậtchuong 1 tong quan tiền quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự so với người bên dưới 18 tuổi tội tình trong quy định hình sự vn (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học tập 11 bài 14: thực hành phát hiện nay hô hấp sinh hoạt thực vậtĐổi mới làm chủ tài bao gồm trong vận động khoa học xã hội trường phù hợp viện hàn lâm kỹ thuật xã hội việt nam
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu new Chủ chủ đề liệu new đăng nắm tắt văn phiên bản trong lòng mẹ võ thuật với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong dịp nghỉ lễ tết điểm sáng chung với vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về bé trâu lập dàn ý bài xích văn từ sự lớp 10 giải bài xích tập đồ dùng lý 8 chuyện cũ trong che chúa trịnh giải bài bác tập đồ gia dụng lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ phải giuộc soạn bài cô bé nhỏ bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve bé trau bài bác ca ngắn đi trên bãi cát sự trở nên tân tiến của tự vựng tiếp theo sau ôn tập văn học tập trung đại vn lớp 11 bài tập tỷ lệ thống kê có giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem dở người van lop 8