Ban chi huy cong truong tieng anh là gì

      119

Để Giao hàng Việc học tập tốt giờ Anh lĩnh vực kiến thiết cho những người đi làm việc, ecole.vn xin share cỗ từ điển tiếng anh siêng ngành xây dừng về tên thường gọi chức vụ công việc trong nghành nghề sản xuất. Các các bạn cùng xem thêm nhé.


Bạn đang xem: Ban chi huy cong truong tieng anh là gì

*

Xem thêm: Câu Nói Về Yêu Đơn Phương, Âm Thầm Phía, Những Câu Nói Hay Về Tình Yêu Đơn Phương

People on site: Người ngơi nghỉ công trường

Heavy equipment /’hevi i’kwipmənt/: Thiết bị thi công

Plants and equipment /plɑ:nts/,/i’kwipmənt/: Xưởng cùng thiết bị

Owner /’ounə/: Chủ nhà, Chủ đầu tư

Contracting officer: Viên chức cai quản phù hợp đồng

Owner’s representative sầu /’əʊnəs ,repri’zentətiv/: thay mặt đại diện chủ đầu tư

Contracting officer’s representative: Đại diện viên chức quản lý hòa hợp đồng

Consultant /kən’sʌltənt/: Tư vấn

Superintending Officer /ˌsuːpərɪnˈtendin ‘ɔfisə/: Nhân viên giám sát

Resident architect /’rezidənt ‘ɑ:kitekt/: Kiến trúc sư hay trú

Supervisor /’sju:pəvaizə/: giám sát

Site manager /sait ‘mæniʤə/: Trưởng dự án công trình

Officer in charge of safe and hygiene: Viên chức phụ trách dọn dẹp và sắp xếp bình yên lao hễ và môi trường xung quanh.

Quality engineer /’kwɔliti ,enʤi’niə/: Kỹ sư bảo đảm an toàn chất lượng

Site engineer /sait ,enʤi’niə/: Kỹ sư công trường

Chief of construction group: nhóm trưởng

Foreman /’fɔ:mən/: Cai, tổ trưởng

Structural engineer /’strʌktʃərəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư kết cấu

Construction engineer /kən’strʌkʃn ,endʤi’niə/ : Kỹ sư xây dựng

Civil engineer /’sivl ,enʤi’niə/: Kỹ sư thiết kế dân dụng

Electrical engineer /i’lektrikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư điện

Water works engineer /’wɔ:tə wə:ks ,enʤi’niə/: Kỹ sư cách xử lý nước

Sanitary engineer /’sænitəri ,enʤi’niə/: Kỹ sư cấp cho nước

Mechanical engineer /mi’kænikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư cơ khí

Chemical engineer /’kemikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư hóa

Soil engineer /sɔil ,enʤi’niə/: Kỹ sư địa chất

Surveyor /sə:’veiə/: Trắc đạt viên, điều tra khảo sát viên

Quantity surveyor /’kwɔntiti sə:’veiə/: Dự toán thù viên

Draftsman = Draughtsman (US) /ˈdrɑːftsmən/: Hoạ viên /tín đồ phạt thảo

Craftsman /’krɑ:ftsmən/: Nghệ nhân

Storekeeper /’stɔ:,ki:pə/: Thủ kho

Guard /gɑ:d/= watchman: Bảo vệ

Worker /’wə:kə/: Công nhân

Mate /meit/: Thợ phụ

Apprentice /ə’prentis/: Người học tập việc

Laborer: Lao cồn phổ thông

Skilled workman: Thợ lành nghề

Mason /’meisn/ = Bricklayer /’brik,leiə/ : Thợ hồ

Plasterer /’plɑ:stərə/: Thợ hồ nước ( thợ trát )

Carpenter /’kɑ:pintə/:Thợ mộc sàn công ty, coffa

Joiner /’ʤɔinə/: Thợ mộc bàn và ghế, tô điểm nội thất

Electrician /ilek’triʃn/: Thợ điện

Plumber /’plʌmə/: Thợ ống nước

Steel-fixer: Thợ sắt ( cốt thnghiền )

Welder /weld/: Thợ hàn

Scaffolder /’skæfəld/: Thợ giàn giáo

Contractor /kən’træktə/: Nhà thầu

Main contractor: Nhà thầu chính

Sub-contractor: Nhà thầu phụ


*

Khóa học giờ Anh giành cho đơn vị quản lý – VIPhường 1:1

ecole.vn là tổ chức nâng cao đào tạo và huấn luyện tiếng Anh cho những người đi làm việc duy...