48 lời nguyện của đức phật a di đà

      151

Cây có gốc, nước bao gồm mối cung cấp. Phật tử họ đa số tu pháp môn niệm Phật để cầu sinh về Tịnh độ (Cực lạc)thì đề nghị hiểu biết lịch sử dân tộc của Đức Phật A Di Ðà cố kỉnh như thế nào, với 48 lời nguyện thế nào.Ðức Phật A Di Ðà tất cả công đức không hề nhỏ và hạnh nguyện vô cùng quảng đại. Ngài có nhân duyên ổn hóa độ bọn chúng sanh sống trái đất Ta-Bà này rất nhiều.

Bạn đang xem: 48 lời nguyện của đức phật a di đà

Muốn nắn cho cái đó sanh cõi này thừa khỏi kiếp lầm than của các chiếc khổ, sinh, già, bệnh dịch, bị tiêu diệt, đề xuất Đức Phật Thích Ca nói rõ nhân địa hạnh nguyện của Phật A Di Ðà và knhì thị pháp môn Tịnh độ tu hành rất thuận lợi. Từ thượng giữ trí thức cho hạng dân hay, nếu như ai siêng tu, cũng đều được vãng sanh cả.

B. Chánh đề:

I. Giải nghĩa danh Hiệu "A DI ÐÀ"

A Di Ðà là dịch âm chữ Amita. Hán dịch tức là Vô lượng Tbọn họ với Vô lượng Quang. Vô lượng Tchúng ta tức thị tuổi sống thọ không có số lượng; Vô lượng Quanglà Ngài tất cả hào quang đãng hữu hiệu không lường.

II. Lược sử tu Nhân và triệu chứng quả của Ðức Phật A Di Ðà

Chỗ nhân địa của Đức Phật A Di Ðà ở kiếp trước rất nhiều, cần yếu nhắc xiết, ni lược nói 4 kiếp nhỏng sau:

1. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa ở phẩm thí dụ, trở thành bao gồm chép:

"Ðức Phật A Di Ðà, kiếp trước là con của Đức Ðại Thông Trí Thắng Như Lai. Ngài nhờ công đức thường giảng kinh Pháp Hoa cho cái đó sinch nghe, phải thành Phật hiệu là A Di Ðà, làm việc cõi Tây phương Cực lạc".

2. Kinch Quán Phật Tam - Muội - Hải chép:

"Ðời quá khứ Ngài có tác dụng Tỳ kheo, chăm lòng kính lễ quán tưởng tướng lông mi Trắng của Đức Phật Không Vương, cần được tchúng ta ký là Phật hiệu là A Di Ðà".

3. Kinc Bi Hoa chép:

Ðời vượt khứ hằng hà sa kiếp trước, Ngài là vua Chuyển Luân thương hiệu là Vô Tránh Niệm. Ngài có một quan liêu Ðại thần tên là Bảo Hải, cực kỳ nhiều lòng tín ngưỡng. Một hôm vua nghe Đức Phật Bảo Tạng đến tngày tiết pháp tại vườn cửa Diêm Phù nghỉ ngơi ngay sát bên thành, Ngài cùng với quan lại Ðại thần Bảo Hải ngay tức thì đến nghe với cực kỳ sử dụng rộng rãi. Vua pháp trung ương thỉnh Phật cùng đại nó vào vương cung cúng nhường nhịn trọn bố mon nhằm cầu phúc báu.

Ðức Phật khuim vua đề nghị phạt Bồ đề trọng tâm cầu đạo Vô thượng chánh đẳng chánh giác.

khi kia Đức Phật Bảo Tạng liền pđợi hào quang đãng sáng ngời, soi khắp cả nhân loại của như Phật mười phương thơm, cho chúng hội đồng thấy. Bảo Hải đại thần tức thời tâu với vua Vô Tránh Niêm: "Nay Bệ hạ nhờ vào oách thần của Phật, được thấy những nhân loại, vậy Bệ hạ mong mỏi cầu lấy nhân loại nào?".

Vua đảnh lễ Phật, quỳ gối chắp tay phân phát lời đại nguyện, van xin sau thời điểm tu hành thành Phật, quốc độ với quần chúng của Ngài, mọi được chỉnh tề thanh tịnh. Do nhân duim ấy, sau Ngài thành Phật hiệu là A Di Ðà làm việc cõi Tây phương Cực lạc.

4. Phật Thích Ca nói:

"Ðời thừa khứ đọng thọ xa, giải pháp hơn 10 kiếp, bao gồm một nước thương hiệu là Diệu Hỷ, vua cha là Nguyệt Thượng Luân Vương, bà mẹ là Thù Thắng Diệu Nhan. Vương hậu sanh ra ba tín đồ con: tín đồ con trưởng là Nhật Nguyệt Minc, tín đồ nhỏ thiết bị hai là Kiều Thi Ca, tín đồ con đồ vật ba là Nhật Ðế Chúng. Khi ấy bao gồm Đức Phật thành lập hiệu là Thế Tự Tại Vương Nhỏng Lai. Kiều Thi Ca vứt ngôi vinh quí theo Phật Thế Tự Tại xuống tóc, tbọn họ Kỳ kheo giới, Phật mang lại hiệu là Pháp Tạng Tỳ kheo. Ngài Pháp Tạng đối trước Phật, pháp 48 lời nguyện to lớn, độ mọi tất cả mười phương thơm bọn chúng sanh; trường hợp gồm một nguyện nào chẳng thỏa mãn, thì Ngài thề chẳng thành Phật. Lúc ấy chư thiên rải hoa, tán thán, trái khu đất rúng rượu cồn, thân ko trung bao gồm giờ khen rằng:

"Pháp Tạng ra quyết định đã thành Phật hiệu là A Di Ðà".

Nlỗi cụ, bọn họ hiểu được, Đức Phật A Di Ðà chi phí thân là Thái tử Kiều Thi Ca, quăng quật ngôi sang, xuống tóc tu chứng kết quả này Phật là A Di Ðà.

*

Hình ảnhĐức Phật A Di Đà

III. 48 Ðại nguyện của Ðức Phật A Di Ðà

Nguyện thiết bị 1:Lúc tôi thành Phật, ví như trong cõi nước tôi, có âm ti, ngạ quỷ, súc sanh, thời tôi không sinh hoạt ngôi Chính giác.

Nguyện thứ 2: Lúc tôi thành Phật, nếu hàng nhân thiên trong cõi nước tôi, sau khi tbọn họ chung, còn quay trở lại sa vào ba ác đạo, thời tôi ko sinh sống ngôi Chính giác.

Nguyện đồ vật 3: Lúc tôi thành Phật, ví như sản phẩm nhân thiên trong cõi nước tôi, thân chẳng color rubi tất cả, thời tôi không sống ngôi Chính giác.

Nguyện sản phẩm công nghệ 4: Lúc tôi thành Phật, nếu như hàng nhân thiên vào cõi nước tôi, body có kẻ xuất sắc bạn xấu chẳng đồng nhau, thời tôi không nghỉ ngơi ngôiChính giác.

Nguyện lắp thêm 5: Lúc tôi thành Phật, nếu sản phẩm nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng bao gồm Túc mạng thông, tối thiểu là thấu hiểu hầu như bài toán trăm ngàn ức na-do-tha kiếp (rất nhiều kiếp) thời tôi không sinh sống ngôiChính giác.

Nguyện sản phẩm 6: Lúc tôi thành Phật, giả dụ mặt hàng nhân thiên vào cõi nước tôi, chẳng đặng Thiên nhãn thông, ít nhất là thấy rõ trăm ngàn ức na-do-tha nhân loại của chư Phật, thời tôi không sinh sống ngôiChính giác.

Nguyện máy 7: Lúc tôi thành Phật, nếu sản phẩm nhân thiên vào cõi nước tôi, chẳng đặng Thiên nhĩ thông, ít nhất là nghe với thọ trì tất cả lời ttiết pháp của trăm ngàn ức na-do-tha Đức Phật, thời tôi không ở ngôiChính giác.

Nguyện thiết bị 8: Lúc tôi thành Phật, trường hợp sản phẩm nhân thiên trong cõi nước tôi chẳng được Tha chổ chính giữa thông, tối thiểu là thấu hiểu số đông tâm niệm của tất cả chúng sanh, trong trăm nghìn ức na-do-tha quả đât, thời tôi ko ở ngôiChính giác.

Nguyện thứ 9: Lúc tôi thành Phật, nếu như sản phẩm nhân thiên trong cõi nước tôi, chẳng đặng Thần túc thông, khoảng một niệm, ít nhất là trải qua khỏi trăm ngàn ức na-do-tha trái đất, thời tôi ko sinh sống ngôiChính giác.

Nguyện lắp thêm 10: Lúc tôi thành Phật, trường hợp hàng nhân thiên trong cõi nước tôi, còn tồn tại quan niệm tđắm đuối chấp mang thân, thời tôi ko nghỉ ngơi ngôiChính giác.

Nguyện vật dụng 11: Lúc tôi thành Phật, nếu như mặt hàng nhân thiên trong cõi nước tôi, chẳng trụ định tu, nhẫn mang đến trọn diệt độ, thời tôi không sinh sống ngôiChính giác

Nguyện lắp thêm 12: Lúc tôi thành Phật, nếu như quang minc còn hữu hạn, ít nhất cũng chiếu thấu trăm ngàn na-do-tha thế giới, thời tôi ko ở ngôiChính giác.

Nguyện thứ 13: Lúc tôi thành Phật, ví như thọ mạng còn hữu hạn, tối thiểu cũng đến trăm nghìn ức na-do-tha kiếp, thời tôi không làm việc ngôiChính giác

Nguyện đồ vật 14: Lúc tôi thành Phật, chúng Tkhô cứng vnạp năng lượng vào cõi nước tôi, ví như có ai tính đếm biết được số bao nhiêu, dầu chính là vô lượng Bích Chi Phật đồng tính đếm trong trăm nghìn kiếp, thời tôi không nghỉ ngơi ngôiChính giác.

Nguyện đồ vật 15: Lúc tôi thành Phật, trường hợp mặt hàng nrộng thiên vào cõi nước tôi, tbọn họ mạng còn hữu hạn, trừ người dân có bổn định nguyện riêng rẽ, thời tôi không làm việc ngôiChính giác.

Nguyện sản phẩm công nghệ 16: Lúc tôi thành Phật, nếu như hàng nhơn thiên trong cõi nước tôi, còn có người nghe danh trường đoản cú bất tgiờ đây tôi ko sinh hoạt ngôiChính giác.

Nguyện vật dụng 17: Lúc tôi thành Phật, ví như vô lượng chỏng Phật thập phương trái đất, chẳng gần như ngợi khen xưng danh hiệu tôi, thời tôi không nghỉ ngơi ngôiChính giác.

Nguyện lắp thêm 18: Lúc tôi thành Phật, thập phương bọn chúng sanh, chí vai trung phong tín chiêu tập, mong mỏi sinh về cõi nước tôi, nhẫn mang đến 10 niệm, còn nếu như không được sinh, thời tôi không sống ngôiChính giác; trừ kẻ sản xuất tội ngũ nghịch, cùng bỏ báng Chính pháp.

Nguyện trang bị 19: Lúc tôi thành Phật, thập pmùi hương bọn chúng sanh pháp Bồ đề vai trung phong, tu những công đức, nguyện sinh về cõi nước tôi, mang lại lúc lâm tầm thường, ví như tôi chẳng thuộc đại bọn chúng hiện tại thân trước tín đồ kia, thời tôi không sống ngôiChính giác.

Xem thêm: So Sánh Máy Lạnh Thường Và Inverter, Nên Mua Điều Hòa Inverter Hay Thường

Nguyện thứ 20: Lúc tôi thành Phật, thập pmùi hương chúng sanh nghe danh hiệu tôi, chăm ghi nhớ cõi nước tôi, với tu những công đức, chí trọng điểm hồi hướng, ước ao sinch về cõi nước tôi, giả dụ chẳng được toại nguyện, thời tôi không ngơi nghỉ ngôiChính giác.

Nguyện thứ 21: Lúc tôi thành Phật, nếu sản phẩm nhân thiên vào cõi nước tôi, toàn bộ chẳng đầy đủ bố mươi hai tướng đại nhân, thời tôi ko sinh sống ngôiChính giác.

Nguyện sản phẩm công nghệ 22: Lúc tôi thành Phật, bọn chúng Bồ Tát làm việc cõi không giống siinh về nước tôi, cứu vãn cánh mọi quyết đến bậc Nhất sinch ngã xứ, trừ người dân có bổn nguyện riêng, tự trên hóa hiện, bởi bọn chúng sinc nhưng vạc hoằng thệ nguyện, tu các công đức, độ bay số đông loại, đi khắp trái đất, tu Bồ tát hạnh, cúng nhịn nhường thập phương thơm chỏng Phật, knhị hóa vô lượng bọn chúng sinc, tạo cho toàn bộ phần đông đứng vững khu vực đạo vô thượng chánh giác, rất xuất công hạnh của những bậc thường thì, hiện nay tiền tu tập Ðại nguyện của Phổ Hiền, nếu chẳng như thế, thời tôi ko làm việc ngôiChính giác.

Nguyện máy 23: Lúc tôi thành Phật, các Bồ Tát vào cõi nước tôi, vượt thần lực của Phật, mà đi cúng nhường nhịn thập phương thơm clỗi Phật, trong khoảng thời hạn một bữa ăn, nếu không mang đến mọi vô lượng vô vàn ức na-do-tha nhân loại, thời tôi ko nghỉ ngơi ngôiChính giác.

Nguyện lắp thêm 24: Lúc tôi thành Phật, những Bồ tát vào cõi nước tôi, Khi làm việc trước thập pmùi hương chỏng Phật, hiện nay công đức của chính bản thân mình, mong mỏi có những thứ cúng nhường, nếu như không được đúng như mong muốn hy vọng, thời tôi không ngơi nghỉ ngôiChính giác

Nguyện thiết bị 25:Lúc tôi thành Phật, trường hợp chúng Bồ tát vào cõi nước tôi, không được Nhất nỗ lực trí, thời tôi ko sinh hoạt ngôiChính giác.

Nguyện đồ vật 26: Lúc tôi thành Phật, giả dụ bọn chúng Bồ tát trong cõi nước tôi, chẳng gần như được thân kim cưng cửng Na-la-diên, thời tôi không sinh sống ngôiChính giác.

Nguyện trang bị 27: Lúc tôi thành Phật, thì vào cõi nước tôi, toàn bộ đồ dùng của nhân thiên, hình nhan sắc phần lớn sáng đẹp thật sạch sẽ, hết sức tột kỳ diệu, không rất có thể tính biết, dầu là tín đồ được thiên nhãn. Nếu tất cả bạn biết danh số những dụng cụ ấy được cụ thể, thời tôi không nghỉ ngơi ngôiChính giác

Nguyện thiết bị 28: Lúc tôi thành Phật, nếu Bồ tát vào cõi nước tôi, dầu là tín đồ không nhiều công đức tốt nhất, chẳng thấy hiểu rằng cội cây đạo tràng cao tư trăm muôn do-tuần, vô lượng quang nhan sắc, thời tôi ko làm việc ngôiChính giác.

Nguyện thứ 29: Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ tát vào cõi nước tôi, nếu như tbọn họ trì, đọc tụng, giảng tmáu gớm pháp mà lại chẳng được trí huệ biện tài, thời tôi không sinh sống ngôi Chính giác.

Nguyện sản phẩm 30:Lúc tôi thành Phật, nếu như bao gồm ai hạn lượng được trí tuệ biện tài của Bồ tát vào cõi nước tôi, thời tôi không làm việc ngôiChính giác.

Nguyện lắp thêm 31: Lúc tôi thành Phật, cõi nước tôi tkhô giòn tịnh, các vị trí phần đa soi thấy toàn bộ vô lượng rất nhiều bất tứ nghị quả đât sống mười pmùi hương, như thể thấy mặt bản thân vào gương sáng. Nếu chẳng được như vậy, thời tôi không sống ngôiChính giác.

Nguyện thiết bị 32: Lúc tôi thành Phật, trong cõi nước tôi từ khía cạnh đất tràn lên đến mức lỗi không, lầu bên cung điện ao nước hoa cây, tất cả vạn trang bị đa số là vô lượng chất báu với trăm nghìn thứ hương thơm, hiệp phổ biến lại cơ mà thành; vạn thứ phần nhiều xinh tươi kỳ lạ, hương thơm thơm xông khắp thập phương thơm nhân loại. Bồ tát những nơi ngửi đến mùi hương thơm ấy, thời hầu như tu hạnh của Phật. Nếu chẳng như vậy, tôi không làm việc ngôiChính giác.

Nguyện vật dụng 33:Lúc tôi thành Phật, các loài bọn chúng sanh vào vô lượng bất tư nghị trái đất ở mười phương thơm, được quang quẻ minc của tớ chiếu cho thân chổ chính giữa họ, thời thân trung khu chúng ta thướt tha thanh thanh rộng thiên nhơn, nếu chẳng điều này, thời tôi không ở ngôiChính giác.

Nguyện máy 34: Lúc tôi thành Phật, các loài chúng sinh trong vô lượng bất bốn nghị trái đất làm việc mười phương thơm, nghe danh hiệu của tớ nhưng ko được vô sinh pháp nhẫn, cùng những môn thâm-tổng-trì, thời tôi ko sinh sống ngôiChính giác.

Nguyện lắp thêm 35: Lúc tôi thành Phật, những fan cô bé vào vô lượng bất tư nghị nhân loại làm việc mười pmùi hương, phấn kích tin thích vạc Bồ đề trung ương, nhàm ghét thân gái. Nếu sau thời điểm mạng tầm thường mà còn hỗ trợ thân tín đồ phụ nữ nữa, thời tôi không ngơi nghỉ ngôiChính giác

Nguyện máy 36:Lúc tôi thành Phật, bọn chúng Bồ tát trong vô lượng bất tứ nghị nhân loại ngơi nghỉ mười pmùi hương, nghe danh hiệu tôi, vẫn thường tu phạm hạnh, mãi mang đến thành Phật. Nếu chẳng được như thế, thời tôi không nghỉ ngơi ngôiChính giác.

Nguyện trang bị 37: Lúc tôi thành Phật, mặt hàng nhơn thiên vào vô lượng bất bốn nghị thế giới nghỉ ngơi mười phương thơm, nghe danh hiệu tôi, cuối đầu đhình họa lễ, năm vóc gieo xuống đất, vui lòng tin mến tu Bồ Tát hạnh, thời chư Thiên cùng fan đời phần đông kính trọng tín đồ đó. Nếu chẳng như thế, thời tôi ko ngơi nghỉ ngôiChính giác

Nguyện trang bị 38: Lúc tôi thành Phật, sản phẩm nhơn thiên vào cõi nước tôi ý muốn có y phục, thời y phục tốt đúng pháp ngay tắp lự theo trọng tâm niệm của người này mà cho bên trên thân. Nếu còn đề xuất giảm may nhuộm giặt, thời tôi ko nghỉ ngơi ngôiChính giác.

Nguyện sản phẩm 39:Lúc tôi thành Phật, giả dụ mặt hàng nrộng thiên vào cõi nước tôi, hưởng trọn thọ sự vui phấn chấn không giống như vị Lậu tận Tỳ-kheo, thời tôi không sinh sống ngôiChính giác.

Nguyện máy 40: Lúc tôi thành Phật, ví như hàng nhơn thiên vào cõi nước tôi, tùy ý ước ao thấy vô lượng nhân loại nghiêm tịnh của chỏng Phật nghỉ ngơi mười phương, thời liền được thấy rõ cả khu vực trong cây báu, đúng theo nguyện vọng, như thấy mặt bản thân vào gương sáng. Nếu chẳng như vậy, thời tôi ko làm việc ngôiChính giác.

Nguyện thứ 41: Lúc tôi thành Phật, bọn chúng Bồ tát sinh sống nhân loại phương không giống nghe danh hiệu tôi, tự đó nhẫn cho dịp thành Phật, nhưng các căn còn thiếu xấu, thời tôi ko ở ngôiChính giác.

Nguyện đồ vật 42: Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ Tát, sống nhân loại phương không giống nghe thương hiệu tôi, thảy các được giải bay tam muội. Trụ tam muội đó, trong tầm thời hạn một niệm, cúng nhường vô lượng bất tứ nghị chỏng Phật Thế Tôn, cơ mà vẫn không mất chánh niệm. Nếu chẳng như thế, thời tôi không nghỉ ngơi ngôiChính giác.

Nguyện đồ vật 43: Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ tát làm việc phương thơm không giống nghe danh hiệu tôi, sau thời điểm mạng phổ biến thác sanh nhà Tôn quí, giả dụ chẳng như vậy, thời tôi ko ở ngôiChính giác.

Nguyện thiết bị 44:Lúc tôi thành Phật, bọn chúng Bồ tát ngơi nghỉ phương khác nghe danh hiệu tôi vui miệng hơn hngơi nghỉ, tu Bồ Tát hạnh, trọn đủ công đức, nếu như chẳng như vậy, thời tôi ko sinh hoạt ngôiChính giác.

Nguyện lắp thêm 45: Lúc tôi thành Phật, chúng Bồ tát sinh sống phương thơm khác nghe thương hiệu tôi, các đặng Phổ đẳng tam muội, trụ tam muội này mãi cho lúc thành Phật, thường được thấy vô lượng bất tư nghị toàn bộ clỗi Phật. Nếu chẳng như vậy thời tôi không sống ngôiChính giác.

Nguyện vật dụng 46: Lúc tôi thành Phật, bọn chúng Bồ tát ở trong cõi nước tôi, mong muốn nghe pháp gì, thời ngay tắp lự tự nhiên và thoải mái đặng nghe pháp ấy. Nếu chẳng như thế thời tôi không sinh hoạt ngôiChính giác.

Nguyện thứ 47: Lúc tôi thành Phật, trường hợp chúng Bồ tát ngơi nghỉ nhân loại phương thơm không giống, nghe thương hiệu tôi cơ mà chẳng được cho bậc bất tăn năn chuyển, thời tôi không làm việc ngôiChính giác.

Nguyện đồ vật 48: Lúc tôi thành Phật, nếu như chúng Bồ tát ngơi nghỉ nhân loại phương thơm không giống nghe danh hiệu tôi, nhưng chẳng tức thì được Ðệ nhất âm hưởng nhẫn, sinh hoạt khu vực Phật pháp chẳng liền được bậc bất tăn năn gửi, thời tôi ko sinh sống ngôiChính giác.

C. Kết luận:

Nói tóm lại, lịch sử hào hùng Đức Phật A Di Ðà cùng với 48 đại nguyện. Công đức của Phật A Di Ðà rất lớn Khủng, là do lòng đại bi đại nguyện lợi tha. Ngài đành bỏ toàn bộ ngôi thanh lịch cao quí, nguyện tu hành khi thành Phật, nghỉ ngơi bên trên một cảnh giới huy hoàng chỉnh tề, để tiếp độ chúng sinch. Trải sang một thời hạn được hiệu quả, y báo, chánh báo mở ra tỏa nắng nlỗi lời Ngài sẽ thệ nguyện.

Phật tử chúng ta, từ bỏ hồi nào mang lại hiện nay, biết niệm danh hiệu Phật A Di Ðà, biết được pháp môn niệm Phật cầu sinh Cực lạc (Tịnh độ) là nhờ đức Phật Thích Ca ta chỉ dạy dỗ.

Vậy xin khuim toàn bộ Phật tử, noi theo gương đại nguyện của Phật A Di Ðà, bắt buộc phạt trung tâm thệ nguyện rộng lớn, cầu lúc lâm phổ biến sinh về Cực lạc, hóa sinch tự hóa sen, tu hội chứng lên bậc Bất thối, rồi quay trở lại cõi Ta Bà hóa độ bà nhỏ quyến nằm trong với tất cả bọn chúng sinch tu hành, đồng thành Phật đạo.